Računovodski praktikum

Računovodski praktikum V priročniku Računovodski praktikum najdete

& ZA VAŠ PRIROČNIK

Pojasnila novosti, ki jih določajo:

–    Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – pojasnjujemo uporabo novih M-obrazcev (M-1, M-2, M-3, M-DČ);

–    Predl

Računovodski praktikum V priročniku Računovodski praktikum najdete

& ZA VAŠ PRIROČNIK

Pojasnila novosti, ki jih določajo:

–    Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – pojasnjujemo uporabo novih M-obrazcev (M-1, M-2, M-3, M-DČ);

–    Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona na dodano vrednost – ključne spremembe DDV od 1.7.2011;

–    Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti – opredelitev tržne dejavnosti kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti.

Novi primeri knjižb za:

Þ                Gospodarske družbe: vračilo trošarin, prodaja vrednostnih bonov, povečanje kapitala med povezanimi in nepovezanimi osebami, obdavčitev dobička v d.n.o., subvencija za zaposlitev brezposelne osebe, …

Þ                Proračunske porabnike (posredne in neposredne): nakup vrednostnih bonov, terjatev do zavarovalnice za povračilo škode, odstop terjatve, nadomestilo plače v breme drugih,…

Þ                Samostojne podjetnike: možnosti financiranja nakupa osnovnih sredstev s primeri najema posojila, finančnega najema,..

Obvezni popravki obstoječih knjižb zaradi spremenjene dohodninske lestvice in davčnih olajšav:

obračun in izplačilo podjemne pogodbe, obračun in izplačilo sejnine, obračun in izplačilo pogodbe o zaposlitvi, obračun in izplačilo regresa, primer obdavčitve fizične osebe,…

³  ZA VAŠO ZGOŠČENKO

Vzorci za inventuro uporabite vnaprej pripravljene obrazce, v katere vstavite svoje podatke, in jih takoj uporabite:

–    sklep o popisu sredstev, terjatev in obveznosti,

–    navodila za delo popisnih komisij,

–    rokovnik popisnih aktivnosti,

–    načrt dela,

–    poročilo o opravljenem popisu,

–    sklep o načinu uskladitve knjižnega stanja sredstev, terjatev in obveznosti z dejanskim stanjem.

Zbirka aktualnih zakonov, pravilnikov, uredb, kontnih okvirjev, kontnih načrtov  in SRS – zaradi večje preglednosti smo prenovili in ažurirali pregled aktualne zakonodaje na zgoščenki.

Preberi več … http://optimizacija-strani.info/2011/racunovodski-praktikum/

Članki iz iste kategorije: